Privacyverklaring

  

Verwerkingsverantwoordelijke
Statutaire naam:              YourGame
Handelsnaam:                  YourGame
KvK-nummer:                   27319076
Adres:                                   Goudenregenstraat 170, ‘s-Gravenhage
Website:                             www.yourgame.biz
E-mail:                                  info@yourgame.biz
Tel.:                                       06-24646274 / 070-2195430

Inhoud

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Voor wie deze privacyverklaring is bedoeld
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 5. Geautomatiseerde besluitvorming
 6. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 7. Delen van persoonsgegevens met derden
 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 9. Beveiliging
 10. Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen, en klachten

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Wij, YourGame, verwerken persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de hiervoor geldende regels. In deze privacyverklaring lichten wij als verwerkingsverantwoordelijke toe hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Voor wie deze privacyverklaring is bedoeld

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:

 • Onze klanten;
 • Personen die fysiek ons bedrijf bezoeken en van wie persoonsgegevens worden genoteerd;
 • Ontvangers van onze nieuwsbrieven en e-mailberichten;
 • Mogelijke klanten met wie wij contact hebben of willen leggen;
 • Bezoekers van onze website;
 • Onze leveranciers;
 • Personen met wie wij samenwerken of samengewerkt hebben;
 • (Potentiële) locatiehouders.

Deze privacyverklaring is niet bedoeld voor onze medewerkers en personen die bij ons solliciteren.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt,  persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen (bijvoorbeeld omdat deze op social media-platforms staan vermeld of uit openbare registers zijn verkregen).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Bankrekeningnummer;

Wij hebben niet de intentie (persoons)gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er – zonder mogelijk vereiste ouderlijke toestemming – (persoons)gegevens over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar worden verzameld. Als u er van overtuigd bent dat wij ten onrechte zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yourgame.biz, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende grondslagen:

 

Doel Grondslag
Om u op de hoogte te houden van informatie waarvan u heeft aangegeven die graag te willen ontvangen. Toestemming*.
Om de opdracht die u ons heeft gegeven uit te voeren. Overeenkomst**.

 

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons op te geven, maar zonder die gegevens kunnen wij de opdracht die u ons heeft gegeven niet uitvoeren.

Om contact met u te houden als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Overeenkomst**.

 

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons op te geven, maar zonder die gegevens kunnen wij geen contact met u houden als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om u als bestaande klant te benaderen met informatie waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn en in het kader van directe marketingactiviteiten (direct marketing). Gerechtvaardigd belang***, namelijk ons commercieel belang (direct marketing).
Het afhandelen van uw betaling. Overeenkomst**.

 

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons op te geven, maar zonder die gegevens kunnen wij uw betaling niet afhandelen.

Om goederen of diensten bij u af te leveren. Overeenkomst**.

 

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons op te geven, maar zonder die gegevens kunnen wij de goederen niet bij u afleveren.

Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Gerechtvaardigd belang***, namelijk ons commercieel belang (direct marketing).
Om fraude te voorkomen. Gerechtvaardigd belang***, namelijk het tegengaan van fraude.
Wij zenden persoonsgegevens binnen ons concern door voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten. Gerechtvaardigd belang***, namelijk onze interne administratieve doeleinden.
Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wettelijke verplichting****.

 

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons op te geven, maar zonder deze gegevens – die wij verwerken op basis van een wettelijke plicht – kunnen wij met u geen zaken doen.

* Toestemming
U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

** Overeenkomst
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

*** Gerechtvaardigd belang
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan onze belangen.

**** Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij beschikken niet over computerprogramma’s of -systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dat zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

 1. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn of criteria ter bepaling van de termijn Aanvangsmoment bewaartermijn Reden lengte bewaartermijn
Persoonsgegevens klanten 7 jaar Op 1 januari volgend op het jaar waarop de debiteurenadministratie ziet Artikel 52 Algemene wet inzake Rijksbelastingen

 

Persoonsgegevens leveranciers 7 jaar Op 1 januari volgend op het jaar waarop de debiteurenadministratie ziet Artikel 52 Algemene wet inzake Rijksbelastingen

 

Persoonsgegevens potentiële klanten 2 jaar, of totdat de potentiële klant kenbaar maakt dat zijn persoonsgegevens moeten worden verwijderd De dag van de verkrijging van de persoonsgegevens van de potentiële klant (waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven) Gedurende korte periode verstrekken van gerichte informatie over aangeboden producten/diensten waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven
Persoonsgegevens potentiële leveranciers 2 jaar, of totdat de potentiële klant kenbaar maakt dat zijn persoonsgegevens moeten worden verwijderd De dag van de verkrijging van de persoonsgegevens van de potentiële klant (waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven) Gedurende korte periode verstrekken van gerichte informatie over aangeboden producten/diensten waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit verenigbaar is met het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij maken geen gebruik van bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken géén cookies of vergelijkbare technieken.

 1. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en wij spannen ons maximaal in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo goed als mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door te e-mailen naar info@yourgame.biz of te bellen met 06 24646274.

 1. Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen, en klachten

U heeft op basis van de privacyregelgeving (onder voorwaarden) het recht om:

 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren;
 • uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen;
 • uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (dit betekent echter niet dat de persoonsgegevens die zijn verwerkt voorafgaand aan die intrekking, niet langer geldig zijn verwerkt);
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw gegevens door ons in een computerbestand naar u of een door u aan te wijzen derde te sturen (het recht op gegevensoverdraagbaarheid).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yourgame.biz. Om er zeker van te zijn dat een verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), documentnummer en BSN zwart. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Als u onverhoopt klachten zou hebben over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door te e-mailen naar info@yourgame.biz of te bellen met 06 24646274.  Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Als wij er niet in zouden slagen een oplossing te vinden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen en/of opmerkingen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen door te e-mailen naar info@yourgame.biz of te bellen met 06 24646274

Deze versie van de privacyverklaring is van 27 juni 2018.